Obuka rukovodećih kadrova

 • Planiranje sadnje 
  pravilan odabir mjesta sadnje, pravilan odabir vrste u odnosu na zahtjeve projekta i mjesto sadnje, pravilan odabir materijala koji se koristi za sadnju, izvedba sadne jame, različite metode sidrenja sadnice i njihove prednosti i mane, podzemno sidrenje, korištenje bioloških sredstava za osiguranje vitaliteta sadnica - mikoriza, Trichoderma, organski supstrati
   
 • planiranje radova orezivanja 
  vrste orezivanja i njihov dugoročni (i ekonomski) utjecaj na stablo, pravilno raspoređivanje određenih vrsta orezivanja u odnosu na vegetacijski period stabala, sanacija mjesta reza
   
 • Važnosti tla i staništa u kojem se stablo nalazi i mjere sanacije 
  urbano tlo, dostupnost hranjiva i vode u tlu u urbanim sredinama, djelovanje zbijanja i zatvaranja tla, mikoriza, metode sanacije tla kod veteranskih stabala ili stabala u urbanim sredinama kod kojih dolazi do pada vitaliteta
   
 • Gljive truležnice, njihovo djelovanje i kako djeluje trulež na stablo 
  anatomija drva, najčešće gljive truležnice, vrste truleži, djelovanje truleži na strukturu drva, utjecaj na zdravstveno stanje i statiku stabala
   
 • Trichoderma 
  biologija Trichoderme, djelovanje, produkti koji se koriste i njihove prednosti, primjeri korištenja u praksi (ne samo za stabla, već i u hortikulturi i agronomiji)
   
 • Dijagnostika zdravstvenog stanja stabala i utvrđivanje njihove statike 
  vizualna metoda prosudbe zdravstvenog stanja, metode putem dijagnostičkih instrumenata kroz povijest i one koje danas koristimo, prednosti i mane svake od metoda
   
 • Katastar i kontrola stabala i ekonomski benefiti katastra sa preporukama i prioritetima mjera sanacije 
  osnove GIS-a, osnove atributa koje katastar stabala mora sadržati, osnove vizualne kontrole, odgovornosti koje se prihvaćaju prilikom određivanja mjera sanacije i prioriteta
   
 • Izrada specifikacija za natječajnu dokumentaciju u području urbanog šumarstva prema EU standardima 
  nabava sadnog materijala, nabava supstrata, nabava materijala i preparata za sanaciju, nabava odgovarajuće zaštitne i radne opreme, nabava specijaliziranih alata